موضوعات = هیدرودینامیک
شبیه سازی عددی گردش و پیچک‌های میان مقیاس اقیانوسی در خلیج فارس و دریای عمان

دوره 8، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 11-22

مینا عاشوری؛ سارا اله یاری بیک؛ مجید قدسی؛ امیرحسین جاوید


بهینه‌سازی هندسی دامن انعطاف پذیر هواناو با استفاده از الگوریتم PSO

دوره 8، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 59-71

رحیم میرکی باصری؛ ایرج رجبی؛ محمد حسین کریمی


بررسی تاثیر پارامترهای هندسی بر مشخصه های هیدرودینامیکی شناورهای پله‌دار به روش تحلیلی

دوره 7، شماره 1، دی 1400، صفحه 107-118

ریحانه اسکندری؛ علیرضا بینش؛ مصطفی منفرد مسقانی


تحلیل عددی دریفتر لاگرانژی نوع SVP و بررسی تاثیرات مشخصه‌های هندسی بر عملکرد آن

دوره 7، شماره 1، دی 1400، صفحه 119-131

نادر خارستانی؛ میلاد پیمانی؛ محمدرضا خلیل آبادی