موضوعات = هیدرودینامیک
بررسی تاثیر پارامترهای هندسی بر مشخصه های هیدرودینامیکی شناورهای پله‌دار به روش تحلیلی

دوره 7، شماره 1، دی 1400، صفحه 107-118

ریحانه اسکندری؛ علیرضا بینش؛ مصطفی منفرد مسقانی


تحلیل عددی دریفتر لاگرانژی نوع SVP و بررسی تاثیرات مشخصه‌های هندسی بر عملکرد آن

دوره 7، شماره 1، دی 1400، صفحه 119-131

نادر خارستانی؛ میلاد پیمانی؛ محمدرضا خلیل آبادی