کلیدواژه‌ها = "منطقه خیزاب ساحلی"
مطالعه الگوی جابه جایی جریان برگشتی کانالیزه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 45-56

آزاده ولی پور