کلیدواژه‌ها = مغناطیس‌زدایی
طراحی و ساخت نرم‌افزار شبیه‌ساز برخط مشخصه جبرانی شناورهای فرومغناطیس با استفاده از حلقه‌های جریان الکتریکی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 85-93

داوود رهی؛ میرمحمدرضا سیدحبشی؛ محسن حسامی؛ محسن صفی خانی