نویسنده = صادق یاری
اندازه‌گیری میدانی جریان در رودخانه کارون

دوره 1، شماره 1، مهر 1394، صفحه 33-39

مازیار خسروی؛ سید مصطفی سیادت موسوی؛ صادق یاری؛ جعفر عزیزپور مهمانداری