نویسنده = مازیار خسروی
بررسی تأثیر احداث موج‌شکن نخل‌ناخدا در الگوی جریان و کدورت در منطقه

دوره 7، شماره 1، دی 1400، صفحه 47-58

مجید زارع زاده؛ مریم راه بانی؛ صمد حمزه یی؛ مازیار خسروی


اندازه‌گیری میدانی جریان در رودخانه کارون

دوره 1، شماره 1، مهر 1394، صفحه 33-39

مازیار خسروی؛ سید مصطفی سیادت موسوی؛ صادق یاری؛ جعفر عزیزپور مهمانداری