نویسنده = مجتبی دهقان منشادی
بررسی عددی پارامترهای موثر بر دقت تخمین نیروی درگ به روش کاهش مومنتوم

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 113-125

امین طالع زاده؛ محمد رضا نظری؛ مجتبی دهقان منشادی