نویسنده = باقر بهروز
تعداد مقالات: 2
1. شبیه سازی جریان حجمی در مصب اروندرود با استفاده از مدل MIKE 21

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-10

محمدرضا خلیل آبادی؛ باقر بهروز


2. شبیه سازی انتشار آلودگی نفتی– مطا لعه موردی رودخانه اروند در ایران

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 71-84

باقر بهروز؛ ابوالفضل دلبری؛ محمد فیاض محمدی