نویسنده = ریحانه اسکندری
بررسی تاثیر پارامترهای هندسی بر مشخصه های هیدرودینامیکی شناورهای پله‌دار به روش تحلیلی

دوره 7، شماره 1، دی 1400، صفحه 107-118

ریحانه اسکندری؛ علیرضا بینش؛ مصطفی منفرد مسقانی