نویسنده = مجتبی عظام
شبیه سازی سه بعدی تغییرات فصلی متغیرهای بیولوژیکی خلیج فارس با استفاده از یک مدل NPZD

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 53-70

حسن اکبری نیا؛ مجتبی عظام؛ پرگل قوام مصطفوی


تخمین انرژی قابل استحصال از امواج با ایجاد جریان‌های شکافنده مصنوعی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 73-85

بهارک صباحی نمینی؛ مجید قدسی حسن آباد؛ سارا الله یاری بیک؛ مجتبی عظام


نقش اثر اصطکاک بستر بر تغییرپذیری جبهه شوری‌ در خلیج ‌فارس

دوره 4، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 15-25

عبدالصمد رهنمانیا؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مجتبی عظام؛ کامران لاری؛ سرمد قادر


شبیه سازی جبهه ترموهالاینی جریان خروجی خلیج فارس در دریای عمان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-17

ارم قاضی؛ مجتبی عظام؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مسعود ترابی آزاد؛ اسماعیل حسن زاده


تخمین نیروی پسا و مقاومت اصطکاکی یک کشتی با استفاده از مدلسازی عددی و نتایج ارزیابی آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 57-70

هومن حکیم زاده؛ مسعود ترابی آزاد؛ محمد علی بدری؛ فرهود آذرسینا؛ مجتبی عظام