نویسنده = سرمد قادر
تعداد مقالات: 2
1. نقش اثر اصطکاک بستر بر تغییرپذیری جبهه شوری‌ در خلیج ‌فارس

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-25

عبدالصمد رهنمانیا؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مجتبی عظام؛ کامران لاری؛ سرمد قادر


2. به‌کارگیری یک سامانه همادی توسعه داده‌شده برای مدل WRF جهت پیش‌بینی میدان باد سطحی در محدوده خلیج فارس

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-54

سرمد قادر؛ دانیال یازجی؛ محسن سلطان پور؛ محمد حسین نعمتی