موضوعات = پردازش سیگنال و تصویر، آشکارش و تخمین
تعداد مقالات: 1
1. پایش و پیش بینی کیفیت آب به روش دورکاوی آماری بر پایه داده های محدود (بررسی موردی: سد مخزنی گلابر)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 105-118

نسرین دوستی؛ عباس مالیان؛ مهدی عربی