نویسنده = لاری، کامران
تعداد مقالات: 3
1. بررسی کارایی روش گیاه پالایی در کاهش هم زمان نمک و نیترات از آب خام

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-32

زهره یونسی پورماسوله؛ کامران لاری؛ رکسانا موگویی


2. نقش اثر اصطکاک بستر بر تغییرپذیری جبهه شوری‌ در خلیج ‌فارس

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-25

عبدالصمد رهنمانیا؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مجتبی عظام؛ کامران لاری؛ سرمد قادر


3. بررسی مدل های تجربی انتقال رسوب در بندر لنگه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-13

کامران لاری؛ سید محمد تقی ساداتی پور؛ مصطفی ممقانی