مدل‌سازی سرعت جریان جزرومدی با استفاده از نرم‌افزار TELEMAC-2D (مطالعه موردی: خلیج بوشهر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بابلسر

2 کارشناسی ارشد فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه مازندران، بابلسر

3 مربی گروه فیزیک دریا، سازمان بنادر و دریانوردی، تهران

چکیده

جزرومد از اطلاعات پایه و ضروری در انجام مطالعات مربوط به رسوب‌گذاری، تغییرات مورفولوژیک و آب‌گرفتگی سواحل، فرسایش و مدیریت نوار ساحلی محسوب می‌شود. به دلیل کمبود اطلاعات اندازه‌گیری در بسیاری از مناطق ساحلی و دریایی، خصوصیات موج با استفاده از روش‌های مختلف تخمین زده می‌شود. پروژه‌های دریایی پیش‌بینی/ پیش‌یابی اقلیم موج اغلب با مدل‌های عددی یا روش‌های تجربی انجام می‌شود. در پژوهش پیش رو سرعت جریان جزرومدی در خلیج بوشهر با استفاده از مدل عددی TELEMAC-2D مدل‌سازی شد و جهت جریان غالب در منطقه مورد تحلیل واقع شد. تنظیمات مدل شامل شبکه‌بندی نامنظم مثلثاتی در راستای x و y با نسبت یک‌به‌سه از کوچک‌ترین شبکه‌بندی 30 متر تا بزرگ‌ترین شبکه‌بندی 810 متر، گام زمانی 30 ثانیه، قانون اصطکاک بستر با استفاده از نظریۀ استریکلر با مقدار m1/2s-1 50 به کار رفته شد. مدل برای یک ماه از تاریخ 12/07/2011 در خلیج بوشهر اجرا شد. پس از اجرای مدل داده‌های اندازه سرعت جریان با داده‌های اندازه‌گیری متناظر و پایگاه داده جهانی TPXO مقایسه شد، نتایج پژوهش بیانگر افزایش همبستگی از 41/86 درصد به 91/41 درصد بود که حاکی از مناسب بودن مدل برای مدل‌سازی اندازه سرعت جریان در خلیج بوشهر بود. در انتها جریان غالب در منطقه شمال غربی نشان داده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of Tidal Current Velocity Using TELEMAC-2D Software (Case Study: Bushehr Bay)

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Rasoolian 2
  • Nadia talebpur 2
  • Ali Naseri 3
2 MSc of marine physics, Faculty of Marine Sciences, University of Mazandaran, Babolsar
3 Instructor of Sea Physics Department, Ports and Maritime Organization, Tehran
چکیده [English]

The tide is an essential information in conducting studies on sedimentation, morphological changes and flooding of coasts, erosion as well as coastal strip management. Due to lack of measurement information in many coastal and marine areas, wave characteristics are estimated using different methods. Marine wave forecasting projects are often performed by numerical models or empirical methods. In the present study, the tidal flow velocity in Bushehr Bay is modeled using the numerical model TELEMAC-2D and the dominant flow direction in the area is analyzed. Model settings include irregular trigonometric grid in x and y with the ratio of one to three from the smallest 30m grid to the largest 810m grid, a time step of 30 seconds, the bed friction law using Stickler Theory 50 m1/2s-1  used. The model ran for one month on 2011/07/12 in the Bushehr Bay. After running the model, the current velocity data are compared with the corresponding measurement data and the TPXO Global Database, the results showed an increase of correlation from 41/86% to 91/41% indicating that the model is suitable for flow rate modeling in Bushehr Bay. At the end, the dominant flow in the northwest is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sea Level
  • Tidal current velocity
  • numerical simulation
  • TELEMAC
  • Bushehr Bay