مطالعه الگوی جابه جایی جریان برگشتی کانالیزه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی جویبار

چکیده

جریان‌های برگشتی از مشهودترین عوارض در منطقۀ خیزاب ساحلی‌ محسوب می‌شوند. این عوارض از خط ساحل به سمت دریا امتداد دارند و دسته‌بندی آن‌ها طبق مکانیزم نیروهای کنترل‌کنندۀ حاکم بر منطقۀ خیزاب ساحلی است. در این پژوهش، نخست الگویی برای چگونگی نقل‌مکان کرانه ‌راستای جریان‌های برگشتی کانالیزه با استفاده از نرم‌افزار مایک 3/21ارائه شده است. در مرحلۀ بعدی الگوی ارائه‌شده از طریق رابطۀ سرک(CERC)  مورد صحت‌سنجی و تأیید قرار گرفته، سپس نتایج مدل با مشاهدات میدانی سایر محققین از طریق بررسی میانگین نرخ جابه‌جایی جریان برگشتی  (V) و سرعت جریان کرانه‌راستا (vl) مورد مقایسه قرار گرفتند که تطابق بسیار خوبی بین آن‌ها وجود داشته است. نتایج اصلی این تحقیق نشان می‌دهد که نقل‌مکان کرانه‌ راستای جریان‌های برگشتی کانالیزه به شیب بستر و عمق کانال‌های جریان‌ برگشتی وابسته است. نتایج دیگر این تحقیق نیز علت مساعد بودن سواحلی با حالت میانه را برای تشکیل این نوع خاص از جریان‌های برگشتی تشریح می‌کند.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Channel Rip Mobility Pattern

چکیده [English]

Rip currents are the most visible features of surf zone that extend from the shoreline to the sea and are classified based on the mechanism of the controlling forces governing the surf zone. In this research, at first a pattern is presented to show the quality of the Channel rips mobility using the Mike21/3 software. In the next step, the presented pattern is verified and confirmed using the CERC equation. The results of the model are then compared with field observations of other researchers by examining the mean rip mobility rate (V) and alongshore current velocity (vl), which shows a very good agreement. The main finding of this study indicates that the longshore mobility of Channel rips depends on the bed slope and depth of the channels. In addition, it was found that the intermediate beaches are conducive to the formation of this particular type of rip currents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Channel Rip”
  • “surf zone”
  • “longshore current”
  • “intermediate beach”