شبیه سازی جبهه ترموهالاینی جریان خروجی خلیج فارس در دریای عمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 گروه علوم دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

3 موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

4 دانشیار فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

5 دانشگاه اصفهان

چکیده


در تحقیق حاضر اندازه‌گیری‌های میدانی و یک مدل عددی سه‌بعدی(ROMS) به‌منظور مطالعه میدانی و شبیه‌سازی ساختار جبهه ترموهالاینی خلیج‌فارس در دریای عمان مورداستفاده قرارگرفته است. نتایج شبیه‌سازی، شکل‌گیری یک جبهه ترموهالاینی را در عمق 80 متر در جهت شمال شرقی- جنوب غربی در دهانه دریای عمان نشان می‌دهد. تغییرات فصلی جبهه ترموهالاینی، گرادیان‌های دما و شوری را در زمستان به‌صورت یک زبانه باریک در ساحل جنوبی عمان و در تابستان به‌صورت یک جریان جداشده از ساحل نشان می‌دهد که تا میانه دریای عمان پیشروی می‌کند. جبهه ترموهالاینی در تمام طول سال در این منطقه مشاهده شده و در تابستان، به‌صورت یکپارچه و در زمستان به شکل تکه‌ای است. نفوذ آب‌های گرم و شور خلیج‌فارس به دریای عمان افزایش محلی شوری را در لایه‌های میانی در زمستان بین عمق 450-150 متر و در تابستان بین عمق 400-100 متر نشان می‌دهد که بیان‌کننده دو مرز در بالا و پایین لایه‎ها است. همرفت پخش دوگانه و رژیم انگشتی به‌ترتیب در مرزهای بالا و پایین مشاهده می‌شوند. الگوهای پیچیده جریانات اقیانوسی نتیجه‌ای از مونسون‌های متناوب خلیج‌فارس و دریای عمان هستند. الگوی غالب گردش آب سطحی در دریای عمان در زمستان یک گردش سیکلونی در 58 درجه شرقی و در تابستان یک گردش آنتی سیکلونی در 25 درجه شمالی و پیچک‌های دوقطبی با یک سیکلون در غرب و یک آنتی سیکلون در شرق رأس الحمراء است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling Thermohaline Front of the Persian Gulf Outflow in the Oman Sea

نویسندگان [English]

  • Eram ghazi 1
  • Mojtaba Ezam 2
  • Abbasali Aliakbari Bidokhti 3
  • Massoud Torabi Azad 4
  • Esmaeal Hasanzade 5
1 Department of Marine Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Marine Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Institute of geophysics, University of Tehran
4 Department Physical Oceanography, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
5 Isfahan University
چکیده [English]

A three dimensional numerical model namely ROMS (Regional Ocean Modeling System) and observational data are used to study the thermohaline front of Persian Gulf Outflow in the Oman Sea. The simulation results show the formation of a thermohaline front at 80m depth in the direction of the north-east-southwest at the mouth of the Oman Sea. The seasonal thermohaline front variability was also identified, during winter a heat and salty tongue stretches from the Strait of Hormuz to the continental shelf along the south Oman coast. During summer, it shows a current departing from the coast moving forward to the middle of the Oman Sea. Thermohaline front is observed throughout the year, in summer as unified and patchy in winter. Intrusion of warm and salty water of Persian Gulf into the Gulf of Oman displays a local increase in salinity in the middle layers in 150-450m and 100-400m depths in winter and summer respectively which expresses two boundaries in the upper and lower layers. Diffusive convection and salt fingering can be seen in both the upper and lower boundaries respectively. The complex ocean flow patterns are result of monsoons in the Oman sea area. During the winter monsoon, a single cyclonic gyre is often observed near 58◦E and during the Southwest monsoon in summer, a dipolar eddy near Ras al Hamra and an anticyclone’s gyre in 25°N are detected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Numerical Modeling
  • Thermohaline Front
  • Double Diffusion
  • Persian Gulf Outflow