ارزیابی انرژی باد فراساحلی جهت تامین انرژی الکتریکی سکوهای نفت و گاز فراساحلی دریای خزر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دریا، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس مدیر گروه فیزیک دریا

چکیده

تحقیق پیش رو با هدف محاسبۀ انرژی باد فراساحلی در ترازهای مختلف جوی از سطح تا تراز 200 متری، میدان رژیم باد در سه حوضۀ شمالی، میانی و جنوبی دریای خزر بررسی شده است. در این زمینه دادة مؤلفه‌های سرعت باد پایگاه ECMWF  در ارتفاع 10 متر از سطح دریا با دقت مکانی 0/125 درجه و گام زمانی 6 ساعته، برای سال‌های 2005 تا 2014 گردآوری و با نرم‌افزار پایفرت میانگین سرعت و انرژی باد به‌صورت ماهانه و سالانه برای سه حوضۀ خزر بررسی و پتانسیل این منبع تجدیدپذیر برای تعدادی از مهم‌ترین میدان‌های هر حوضه ارزیابی شده است. یافته‌ها، حوضة میانی و شمالی را با مقدار میانگین سالانة انرژی، 1/4 و 1/6 مگاوات ساعت بر مترمربع در ارتفاع شاخص 10 متر نشان می‌دهند؛ به لحاظ بهره‌مندی از بیشینه انرژی باد برای تأمین بخشی از انرژی الکتریکی سکوهای نفت و گاز فراساحل مناسب هستند که این مقدار انرژی ارتفاعات بالاتر از سطح دریا افزایش می‌یابند. نتایج مقایسۀ میانگین توان تولیدی در توربین بادی زیمنس در ماه، در چهار میدان نفت و گاز فراساحلی نشان داد که میدان کاشگن واقع در حوضۀ شمالی، با میانگین ماهانه 448/8 مگاوات ساعت دارای بیشترین میزان توان تولیدی و میدان‌های گانشلی، سردار‌جنگل و اینکیه‌مور به ترتیب با توان تولیدی 336/6، 155/6و 119/4مگاوات ساعت در ماه به لحاظ توان خروجی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Assessment of Offshore Wind Energy as a source of Electrical Energy for Offshore Oil and Gas Platforms of the Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • Sajad Zereshkian 1
  • Dariush Mansoury 2
1 Department of Marine Physics, Faculty of Marine Science, Tarbiat Modares University, Nour, Iran
2 Department of Marine Physics, Faculty of Marine Science, Tarbiat Modares University, Nour, Iran
چکیده [English]

The present study aims to measure the offshore wind energy at different atmosphere levels, from the surface up to the level of 200 meters, examining the wind regime for the three northern, middle and southern basins of the Caspian Sea. In this regard, the data of wind speed components of ECMWF base at a height of 10m above the sea level with a spatial resolution of 0.125 and time step of 6-hours, collected for the years 2005 to 2014, then, using Pyferret software, the monthly and yearly average of wind speed and energy for the three Caspian basins was investigated; Afterwards, the potential of this renewable resource was evaluated for some of the most important fields in each basin. The findings indicate that the middle and northern basins with an average annual energy of 1.4 and 1.6  , respectively, at an indicator height of 10m are suitable for providing part of the electrical energy of the offshore oil and gas platforms in terms of benefiting from the maximum wind energy so that this amount of energy increases as the sea level boosts. The results of the comparison of the Siemens SWT-4.0-120 wind turbine output for four offshore oil and gas fields showed that the Kashgan field located in the Northern Basin has the highest output power with an average of 484.88  while the Guneshli, Sardar-e-Jangal and Inky-e-mor fields with an output power of 336.6.155.6 and 119.4 are placed in the next ranks, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Renewable Energies"
  • "Offshore Wind Energy"
  • "Oil and Gas Platforms"
  • "Caspian Sea"