شناسایی و ارائه الگوی طراحی و توسعة الزامات تعمیرپذیری سیستم‌های یک شناور دریایی به کمک تصمیم‌گیری چندمعیاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران

2 مجتمع دانشگاهی مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

با افزایش پیچیدگی محصولات و سیستم‌های تولیدی، به‌کارگیری سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه همچون قابلیت تعمیرپذیری در طراحی سامانه، می‌تواند نقش زیادی در کاهش قیمت تمام‌شده محصول نهایی ایفا نماید. در این مقاله ضمن توجه به تعمیرپذیری در طراحی یک شناور دریایی در قالب یک الگوی بومی‌شده در بستر چرخة عمر طراحی سیستم‌ها، بهبود تعمیرپذیری در طراحی سیستم‌ها و کاهش زمان توقف برای تعمیر در تولید محصولات و بهبود قابلیت اطمینان و دسترس پذیری سیستم‌ها موردتوجه قرار گرفته است. به همین منظور با توجه به کم‌رنگ بودن مباحث تعمیرپذیری در طراحی سیستم‌های شناورهای دریایی، پس از بررسی چرخه‌های عمر محصولات مشابه و انتخاب منطبق‌ترین چرخه عمر شناورهای دریایی که شامل 5 فاز اصلی است و استفاده از 16 الزام مرجع تعمیرپذیری، به کمک روش تصمیم‌گیری چند معیاره، الگوی طراحی و توسعه الزامات تعمیرپذیری در بستر چرخه عمر سازگار با طراحی سیستم‌های شناورهای دریایی استخراج شده است. کاهش هزینه و زمان نت، افزایش دسترس‌پذیری سیستم، کاهش صدمه/ خستگی اپراتور فنی نت، کاهش هزینه و زمان نت، کاهش ساعت‌های آموزش اپراتورهای فنی نت، بهبود و تسریع در تشخیص مشکل، کاهش احتمال صدمه به قطعه یا سیستم ، بهبود قابلیت اطمینان از مزایای استفاده این الگو در طراحی هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Proposing a Design Model and Development of Maintainability Requirements for a Vessel Marine Systems Using MCDM Approach.

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khosravifar 1
  • Mahdi karbasian 2
  • Akbar Nilipour Tabatabaee 2
1 Iran Shipbuilding and Offshore Industries Complex co, Tehran, Iran
2 Faculty of management and industrial engineering, Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

By increasing the complexity of products and systems, the use of preventive maintenance and repair systems, such as repairability in the design of the system, can play an important role in reducing the finished product costs. In this paper, attention is paid to the reliability of designing systems of a navy in the form of a native pattern in the context of the design life of the systems, improving the maintainability of the systems and reducing the stopping time for maintenance in the production of products and improvement of reliability and availability of systems is being investigated when necessary. To achieve the above, due to the diminutiveness of the issues of maintainability in the design of marine systems, after reviewing the life cycles of similar products and selecting the most appropriate marine life cycle, which includes 5 main phases, and the use of 16 maintainability requirements, and by the aid of multi-criteria decision-making method, design pattern and development requirements for lifecycle-based lifecycle are extracted from the design of marine systems. Reduction of the costs and time of the note, increase in system availability, reduction of the damage/fatigue of the technical operator, reduction of the training hours of technical operators, improvement and expedition of the diagnosis, reduction of the probability of damage to the part or system and product, and improvement of reliability are among the benefits of using this template in design.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design and Development
  • Maintainability
  • Marine vessel
  • multi criteria decision making
  • TOPSIS
  • Shannon Entropy