بررسی فرونشست دشت زنجان و ارتباط آن با افت تراز سطح آب‌های زیرزمینی با استفاده از تصاویر راداری ماهواره انویست بین سال‌های 2003 تا 2010

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئودزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

د
در این مقاله، قابلیت روش تحلیل سری زمانی پراکنش­کنندة دائمی  در تعیین نرخ و الگوی منطقة تحت‌تأثیر فرونشست در دشت زنجان در بازة زمانی 2003 تا 2010 محاسبه شده است. داده­های راداری مورداستفاده، شامل دو مجموعه داده سنجنده ایسار ماهواره انویست شامل 17 تصویر مربوط به گذرپایین مسیر 464 و 9 تصویر برای گذربالا مسیر 228 است که پس از پردازش تصاویر با استفاده از نرم­افزار استمپس آنالیز سری زمانی با روش پراکنش­کنندة دائمی صورت گرفت. بعد از حذف منابع خطا براساس نتایج سری­های زمانی به‌دست‌آمده فرونشستی پیوسته و قابل‌ملاحظه‌ای در این منطقه مشاهده شده است. سری زمانی تداخل­سنجی پراکنش­کننده دائمی مربوط به مسیر بالاگذر 228 بیشینة دامنه فرونشستی حدود 40 میلی‌متر در سال را بین سال­های 2004 تا 2010 و مسیر پایین­گذر 464 بیشینة دامنه فرونشستی حدود 35 میلی‌متر در سال بین سال­های 2003 تا 2005 را مشخص می­کنند. آنالیز نتایج حاصله با اطلاعات تراز آبی منطقه در بازة زمانی مشابه نشان­دهنده وابستگی شدید بین کاهش سطح آب­های زیرزمینی و پدیده فرونشست است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Subsidence of Zanjan Plain and its Relationship with the Drop in the Level of Groundwater Levels using Radar Images of Envisat Satellite between 2003 and 2010

نویسندگان [English]

  • masoud dastjerdy 1
  • Seyyed Ruhullah emadi 2
1 Islamic Azad University, South Tehran Branch
2 Islamic Azad University, South Tehran Branch
چکیده [English]

In this paper, the applicability of the Persistent Scatterer (PS) time series analysis method is investigated in determining the rate and pattern of the area affected by subsidence in Zanjan plain in the period 2003 to 2010. The radar data used consists of two ENVISAT ASAR data sets related to the17 number of 464 descending track and 9 number of 228 ascending track, on which after processing data with Stamps Program, PS method was performed on them. After eliminating the error sources, based on the results of the time series obtained, continuous and significant subsidence were observed in this region. PS time series for track 228 specify maximum subsidence range of about 40mm/y between 2004-2010 and track 464 specify maximum subsidence range of about 35mm/y between 2003-2005. The analysis of the results with the water level information of the region over a similar time period shows a strong dependence between groundwater depletion and subsidence.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • InSAR
  • Subsidence
  • Groundwater
  • PS