دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تخمین سرعت جریان با استفاده از تئوری آنتروپی و صحت سنجی با نتایج فلوم‌های آزمایشگاهی و داده‌های رودخانه‌های طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

محمدرضا خلیل آبادی؛ شهاب الدین شجاعی زاده؛ قاسم دهقانی اشکذری


2. ارزیابی دو مدل عددی موج در پیش بینی ارتفاع امواج شمال دریای عمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

محمود رضا عباسی کاریزبالا


3. تحلیل صوتی پوسته محافظ سونار به روش تحلیل انرژی آماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

محمد صادق ابراهیمی؛ عبدالرضا کبیری عطاآبادی؛ مهدی دادخواه


4. ارزیابی میزان تغییر سرعت صوت نسبت به زاویة تابش به علت تغییر جریان در دریای عمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

مریم محمدی؛ مهدی محمد مهدیزاده؛ افشین محسنی آراسته


5. بررسی عملکرد قطعات سازه ای سامانه آشکارساز ناهنجاری مغناطیسی هواپایه با شبیه سازی محیط عملیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

عبدالرضا اسرار


6. بررسی فرونشست دشت زنجان و ارتباط آن با افت تراز سطح آب‌های زیرزمینی با استفاده از تصاویر راداری ماهواره انویست بین سال‌های 2003 تا 2010

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

مسعود دستجردی؛ سید روح الله عمادی


7. ارتباط داده‌های بازتابی صوتی با جنس رسوبات بستر از طریق بررسی توان چگالی طیفی اکوها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

مهیار مجیدی؛ وحید رضاعلی


8. ارائه یک مدل پیشگو در بررسی رفتار پس کمانشی پوسته‌های مخروطی تقویت‌شده تحت‌تأثیر نقص شکل‌های هندسی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

مهدی دهقان؛ محمد علی رسولی؛ محمد رحیم آهویی


مقاله پژوهشی

9. تحلیل فرم بدنة یک سی‌گلایدر با استفاده از شبیه‌سازی عددی و آزمایش مدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

سید روح‌اله میرباقری؛ حسین خانزادی؛ کریم اکبری وکیل آبادی


10. بررسی عددی اثر قطر سوراخ کاویتاتور دیسکی بر نیروی پسا و شکل حباب ابرکاواک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

احسان یاری


11. شناسایی و ارائه الگوی طراحی و توسعة الزامات تعمیرپذیری سیستم‌های یک شناور دریایی به کمک تصمیم‌گیری چندمعیاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

محسن خسروی فر؛ مهدی کرباسیان؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی