نویسنده = اسدی، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. تخمین عمر باقیماندة بدنه فشار یک زیردریایی از دیدگاه مکانیک شکست، در سناریوهای مختلف عمق‌روی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 137-152

سید میثم حسینی؛ بهروز اسدی؛ احمد رهبر رنجی؛ امیر خدابخشی