نویسنده = عدنیان آرانی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عددی تأثیر دامنه و بسامد نوسان یک AUV روی مشتقات هیدرودینامیکی در حرکت خالص هیو

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 91-102

حسین عدنیان آرانی؛ میراعلم مهدی