نویسنده = کبیری عطاآبادی، عبدالرضا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل صوتی پوسته محافظ سونار به روش تحلیل انرژی آماری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 53-66

محمد صادق ابراهیمی؛ عبدالرضا کبیری عطاآبادی؛ مهدی دادخواه