نویسنده = اله یاری بیک، سارا
تعداد مقالات: 3
1. مطالعۀ تجربی طیف امواج درونی ناشی از حرکت یک مدل هیدروفویل شکل در یک شارۀ چینه‌بندی شده

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 33-42

محمد اکبرنژاد بایی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ محمد اکبری نسب؛ سارا الله یاری بیک؛ مجتبی عظام


2. تخمین انرژی قابل استحصال از امواج با ایجاد جریان‌های شکافنده مصنوعی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 73-85

بهارک صباحی نمینی؛ مجید قدسی حسن آباد؛ سارا الله یاری بیک؛ مجتبی عظام


3. مطالعۀ آزمایشگاهی امواج درونی ناشی از حرکت یک جسم استوانه‌ای در یک شارۀ چینه‌بندی شده

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 33-39

محمد اکبرنژاد بایی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ محمد اکبری نسب؛ مجتبی عظام؛ سارا اله یاری بیک